แนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital จังหวัดสระแก้ว

          การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน[...]

การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ครั้งที่ 1/2562_วันที่ 20 มีนาคม 2562

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 [...]

แนวทางการดำเนินงานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสธารณสุข พ.ศ.2535

เอกสารประกอบการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่วนของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถ Download รายละเอียดเ[...]

Create Content