การสืบราคาร่วมวัสดุทางทันตกรรมระดับจังหวัด ประจำปี 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญบริษัทที่สนใจร่วมเสนอข้อมูลเพื่อรับการคัดเลือกคุณภาพ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารในการยื่นราคาและเอกสารในไฟล์ที่แนบมานี้ โดยกำหนดยื่นซองราคา เอกสารส่งมาถึง ฝ่ายทันตสาธารณสุข สำน[...]

Create Content