แบบแสดงนิทรรศการสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ

ร่วมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ   ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ สุขภาพจิตสู่ประชาชนตามความเหมาะสม โดยท่านสามารถdownload แบบแสดงนิทรรศการสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้ทาง https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1CCrkyH[...]

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotient :EQ สำหรับวัยรุ่น(12-17 ปี) และสำหรับผู้ใหญ่(18-60ปี)

  ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชิวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์[...]

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร โควตาจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2563

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร โควตาจังหวัดสระแก้ว  ปีการศึกษา 2563  สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักง[...]

Create Content