แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ (สขร. 1) ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ (สขร. 1) ในรอบเดือน พฤษภาคม  2566

เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Create Content