สรุปการประชุมผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดสระแก้ว

สรุปการประชุมผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Server Plan) จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 7, 8, 12 เมษายน 2565

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 

คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย

เพื่อเป็นการทบทวนและแก้ไขปัญหาการรับส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระยะต่อไป เห็นควรมีหนังสือแจ้งทุกเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ดำเนินการทบทวนแนวทางการพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วย[...]

สรุปผลการดำเนินงานและแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2566 - 2570 กระทรวงสาธารณสุข

สรุปผลการดำเนินงานและแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปี 2566 - 2570
กระทรวงสาธารณสุข

Create Content