คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย


เพื่อเป็นการทบทวนและแก้ไขปัญหาการรับส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระยะต่อไป เห็นควรมีหนังสือแจ้งทุกเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ดำเนินการทบทวนแนวทางการพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

ท่านสามารถดาวโหลดคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วยได้ที่ Link นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1rsEM1PeLGU1CaX-SdLgKtGVgyjEwOdVv?usp=sharing

กองบริหารการสาธารณสุข สำนกงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

25 มีนาคม 2565

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments