ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หนังสือด่วยที่สุด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.03/2269 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

เรื่อง แจ้งรายละเอียดรายการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Create Content