อบรมหลักการบันทึกเวชระเบียน หลักการให้รหัสโรคตามมาตรฐานสากลเพื่อบริการสาธารณสุขร่วม ๓ กองทุน และกองทุนแรงงานต่างด้าว

อบรมหลักการบันทึกเวชระเบียน หลักการให้รหัสโรคตามมาตรฐานสากลเพื่อบริการสาธารณสุขร่วม ๓ กองทุน และกองทุนแรงงานต่างด้าว ในวันที่ 10 -11  สิงหาคม  2566  ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  

Create Content