แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotient :EQ สำหรับวัยรุ่น(12-17 ปี) และสำหรับผู้ใหญ่(18-60ปี)

  ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชิวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์[...]

Create Content