ระเบียบวาระประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ระเบียบวาระประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Create Content