เอกสารแนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN

โครงการ GREEN & CLEAN Hospital

          โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาสุขภาพ [...]

สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน Healthy Work Place

การดำเนินงานจัดการสถานที่ทำงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพของคนทำงาน มุ่งเน้นไปที่การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน  ให้สอดคล้องกับหลักการจั[...]

เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)

ส้วมสาธารณะ หมายถึง ห้องส้วมในที่สาธารณะหรือสถานประกอบการหรือสถานบริการที่จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการ การพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานนั้น

เน้นการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้บรรลุ 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ได[...]

Create Content