สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน Healthy Work Place


การดำเนินงานจัดการสถานที่ทำงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพของคนทำงาน มุ่งเน้นไปที่การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน  ให้สอดคล้องกับหลักการจัดบริการเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและศรัทธาของผู้มารับบริการ ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพบริการในสถานบริการทุกระดับ ตามมาตรฐานการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award ; PCA) และการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation ; HA) ร่วมถึงแนวคิดการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๕ ว่าด้วยเรื่องการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อการจัดการระบบสภาพแวดล้อมการทำงาน  โดยใช้หลัก ๔ ประการ คือ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา”

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments