ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไพบูลย์ แอร์ สระแก้ว จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments