การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ครั้งที่ 1/2562_วันที่ 20 มีนาคม 2562


ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขระดับพื้นที่ โดยคณะกรรมการสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดให้สามารถดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1 /2562 ในวันที่ 20 มีนาคม 2562

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments