เอกสารประกอบการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562


กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่วนของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถ Download รายละเอียดเอกสารโดยการสแกนรููปถ่าย (QR code) และ link รายละเอียดของแต่่่ละงาน 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments