มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


ด้วย มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 17 มกราคม 2562 เห็นชอบโครงการ “ทำความดี

ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารและประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยนโยบายสำคัญ 4 ด้าน เพื่อแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงานรองรับนโยบายและดำเนินงานตามโครงการ แผนปฏิบัติการที่กำหนดจนเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถติดตามและประเมินผลงานได้อย่างชัดเจน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้อง คือ นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ข้อ 2 จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก และข้อ 3 จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ

 

จังหวัดสระแก้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กำหนดมาตรการลดและคัดแยกขยะ

มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด ปี 2562           โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการตามมติที่ประชุมคณะทำงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments