แนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital จังหวัดสระแก้ว


          การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาสุขภาพในแต่ ละวันจึงมีกิจกรรมจากประชาชนผู้มาใช้บริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจำนวนมาก ก่อให้เกิดของเสีย อาทิเช่น เศษอาหารจากโรงอาหาร ร้านอาหาร สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการขับถ่าย น้ำเสีย ตลอดจนมูลฝอยติด เชื้อ การใช้พลังงาน และการใช้สารเคมีในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลและชุมชนโดยรอบ

          ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายการปฏิบัติภายใต้ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence) กำหนดให้มีการ ดำเนินงานเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการ GREEN & CLEAN Hospital เพื่อให้เกิด การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป

          โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการปรับและพัฒนาเพื่อยกระดับเกณฑ์มาตรฐานจากระดับพื้นฐาน ระดับดี และดีมาก เพิ่มเป็นระดับดีมากplus โดยเพิ่มการการดำเนินงานบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ระดับเริ่มต้นพัฒนา และการนำนโยบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลร่วมกับเครือข่าย  

         ทั้งนี้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้นำเอกสารประกอบการดำเนินงานการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital เผยแพร่เพื่อการนำไปจัดทำแผนงานรองรับการประเมินต่อไป 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments