วาระการประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมิน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารการประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมิน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบไปด้วย

1. วาระการประชุมพิจารณาเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว 2565

2. ชี้แจง คปสอ.ติดดาว 2565

3. สรุปโครงร่างเกณฑ์การประเมิน คปสอ[...]

เอกสารการประเมิน คปสอ.ติดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารการประเมินเอกสารการประเมิน คปสอ.ติดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบไปด้วย

1. รายละเอียดการประเมิน คปสอ.ติดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564

2. แบบประเมินตนเอง คปสอ.ติดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564

3. แนวทางการเขียน C[...]

Create Content