วาระการประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมิน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2


เอกสารการประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมิน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย

1. หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 2

2. วาระการประชุมพิจารณาเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว 2565 ครั้งที่ 2

3. รายงานการประชุมพิจารณาเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว 2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 

4. ชี้แจง การประเมิน คปสอ.ติดดาว 2565

5. เอกสารหมายเลข 1 เกณฑ์การประเมิน คปสอ.ติดดาว 2565

6. เอกสารหมายเลข 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การประเมิน คปสอ.ติดดาว 2565

7. เอกสารหมายเลข 3 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและคณะทำงานประเมิน คปสอ.ติดดาว 2565

8. ปฏิทินการประเมิน คปสอ.ติดดาว ปีงบประมาณ 2565 

9. แนวทางการเขียน CUP Profile และข้อคำถาม

10. สรุปรายงานการประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมิน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments