ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา

สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำเย็นสหภัณฑ์ โดยเสนอราคา ๖,๐๒๕ บาท (หกพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา

สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี จำนวน  ๖ รายการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำเย็นสหภัณฑ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๖๐ บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดตัวแก่ยุงลาย โดยวิธีตกลงราคา

สำหรับการจ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายสุวิชัย สิทธิจันทร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,ู๖๒๐ บาท

Create Content