ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ในวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

Create Content