ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ในวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

 

5 นาที

 

ระเบียบวาระที่   ๒  รับรองรายงานการประชุม

๒.๑

ไม่มี

 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑

รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง เดือนธันวาคม 2563

นายสมบัติ สมบัติวงษ์

๕ นาที

 

๓.๒

รายงานการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กองทุนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563)

นายสมบัติ สมบัติวงษ์

10 นาที

 

3.๓

เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตรวจราชการ 2564 : หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ

นายสมบัติ สมบัติวงษ์

10 นาที

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1

ทบทวนแนวทางการเรียกเก็บระหว่างหน่วยบริการ ภายในจังหวัดสระแก้ว กรณีผู้ป่วยนอกปกติและเขตรอยต่อ และหน่วยบริการนอก สป.สธ.

นายสมบัติ สมบัติวงษ์

30 นาที

 

4.2

เกณฑ์ ตัวชี้วัดงบบริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) และการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule) ปี 2564

นายสมบัติ สมบัติวงษ์

30 นาที

 

๔.๓

บทบาทกลุ่มงานประกันสุขภาพในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการรายงานด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ

นายสมบัติ สมบัติวงษ์

30 นาที

 

๔.๔

การประกวดศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารความขัดแย้งในหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอื่นๆ

๕.๑

นัดประชุมครั้งต่อไป

              

 

 

 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments