รายงานการประชุมการพิจารณางบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสระแก้ว

รายงานการประชุมการพิจารณางบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสระแก้ว
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น
ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหว[...]

Create Content