การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน จังหวัดสระแก้ว
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการ[...]

สรุปผลที่ได้จากการประชุมจัดทำแผนปี 63

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ตลอดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1WM1QkxTpB5yqoHcb72X22zjf2lCYg7gJ?usp=sharing

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอัลวาเรซ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ประชุมแผนปี 63 - กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว[...]

Create Content