ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายละเอียดประกอบไปด้วย

1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำหรับ ผอ.รพ. สสอ. และสสจ.)

2. ระดับความสำเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์การกำกับติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 2,500 วัน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D  จังหวัดสระแก้ว (สำหรับ ผอ.รพ. สสอ.)

3. ระดับความสำเร็จของเครือข่ายบริการสุขภาพในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของคลินิกโรคไม่ติดต่อและการคัดกรองค้นหาโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (สำหรับ ผอ.รพ. สสอ.)

4. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (สำหรับ ผอ.รพ. สสอ. และสสจ.)

5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผลงานวิชาการ (สำหรับ ผอ.รพ. สสอ. และสสจ.)

6. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินงานองค์กรสุขภาพดี (สำหรับ สสจ.)

7. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (สำหรับ สสจ.) 

8. ประเด็นปัญหาของอำเภอ (สำหรับ ผอ.รพ. สสอ.)

 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments