การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร โควตาจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2563

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร โควตาจังหวัดสระแก้ว  ปีการศึกษา 2563  สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักง[...]

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล) ระบบ NonHR

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล) ระบบ NonHR

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดการใช้งานระบบ NonHR ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในราชการบริหารส่วนภูมิภาค&nb[...]

Create Content