การสืบราคาร่วมวัสดุทางทันตกรรมระดับจังหวัด ประจำปี 2565


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญบริษัทที่สนใจร่วมเสนอข้อมูลเพื่อรับการคัดเลือกคุณภาพ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารในการยื่นราคาและเอกสารในไฟล์ที่แนบมานี้ โดยกำหนดยื่นซองราคา เอกสารส่งมาถึง ฝ่ายทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 609 ม.2 ศูนย์ราชการ จังหวัดสระแก้ว อาคารสำนักงานสาธารณสุข ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. และจัดส่งส่งตัวอย่างสินค้าจริงให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยเขียนจ่าหน้าซองให้ชัดเจนว่า “เอกสารสืบราคา/ตัวอย่างสินค้าวัสดุทางทันตกรรมร่วมจังหวัดสระแก้ว” หากพ้นกำหนด  จะไม่รับพิจารณา  และกำหนดจัดประชุมเพื่อคัดเลือกเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments