เอกสารประกอบการประชุมโครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน MOPH ITA 2022 : More open, to more transparent ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2564


Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments