เป้าหมาย


หัวข้อการนำเสนอแผนการฉีดวัคซีน COVID-19

 

- การจัดสถานที่ฉีดวัคซีน

    - จำนวนหน่วยฉีด

    - วันที่ดำเนินการฉีดของแต่ละหน่วย

- การจัดเตรียมบุคลากร

    - จำนวนบุคลากรประจำหน่วย

    - กรอบโครงสร้างการดำเนินงาน

- การจัดเตรียมเครื่องมือ

    - เวชภัณฑ์

    - เทคโนโลยีสารสนเทศ

    - อื่นๆ

- การเตรียมกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีด

    - ผู้ป่วย 7 โรค, ผู้สูงอายุ

    - ส่วนราชการ, โรงงาน

    - ประชาชนทั่วไป

- การจัดสรรวัคซีน

    - จำนวนโดส/วัน/หน่วยฉีด

- การประสานงานภาคส่วน

    - แนวทางการประสานงาน

    - บทบาทของภาคส่วนแต่ละส่วน

- การติดตามประเมินอาการ และแผนรองรับความเสี่ยง

    - แผนรองรับอาการไม่พึงประสงค์ ช่วงสังเกตอาการหลังฉีด 30 นาที

    - แผนรองรับอาการไม่พึงประสงค์ หลังจากพ้นช่วงสังเกตอาการ หรือออกจากหน่วยฉีดไปแล้ว

- ประเด็นอื่นๆ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments