ทะเบียนคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เช็ค


1.ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
2.ทะเบียนคุมการเบิกสมุดเช็ค
3.ทะเบียนคุมการจ่ายเงินสด
4.แบบแสดงรายการภาษี
5.งบกระทบยอดเงินฝาก

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments