ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา


สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำเย็นสหภัณฑ์ โดยเสนอราคา ๖,๐๒๕ บาท (หกพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments