กรอบการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562


ประเด็น

1.GREEN & CLEAN Hospital  (KPI : PA)

2. จังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (KPI : ตรวจราชการ_รอรายละเอียด)

2.1  ระบบ NEHIS

2.2 คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

2.3 ระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล

2.4 EHA

2.5 ตำบลที่มีชุมชนต้นแบบในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน (Active Communities)

2.6 ระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม

​3. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม Routine

3.1 การจัดการข้อร้องเรียนและเหตุรำคาญ

3.2 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 

3.3 ส้วมสาธารณะ / แหล่งท่องเที่ยว  (HAS)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments