ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน 10 รายการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านใบบุญพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเะขาฉกรรจ์ ได้ทำการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ โดยผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านใบบุญพาณิชย์  เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้ทำการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยผู้ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านใบบุญพาณิชย์  เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้ทำการจ้างเหมาจัดป้ายไวนิล โดยผู้ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้าน รัตนวุฒิ อิงค์เจ็ท โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)

Create Content