แบบฟอร์มPlanfinปรับแผนรอบ 2_2566

ปรับลด-เพิ่ม-แก้ไขดังนี้

1.เพิ่มชีส กศภ 2565 (ผลงาน ณ 30 ก.ย.2565)

2.เพิ่มชีส กศภ2566(คาดการณ์) (ผลงาน ณ 28 ก.พ.2566)

3.เพิ่มชีส ผล SK_Q266 (ผลงาน ณ 30 มี.ค 2566)

4.ปรับแก้ไข ชีส 1.planfin2566[...]

Create Content