การประเมิน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมิน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565  ประกอบด้วย

1. หนังสือแจ้งการประเมิน คปสอ. จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 

2. เกณฑ์การประเมิน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ([...]

วาระการประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมิน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

เอกสารการประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมิน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย

1. หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 2

2. วาระการประชุมพิจารณาเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว 2565 ครั้งที่ 2

3. [...]

Create Content