การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ติดเชื้อจากผู้ป่วยสิทธิอื่นที่ไม่ใช่ UC)

กรณีติดเชื้อจากผู้ป่วยสิทธิอื่นที่ไม่ใช่บัตรทอง (ข้าราชการ ประกันสังคม อปท. ต่างด้าว ครูเอกชน ฯลฯ ) ยื่นคำร้องไปที่กระทรวงสาธารณสุข

Create Content