การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม (Active Community)

การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน อาศัยหลักการชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการงานสาธารณสุขมูลฐาน ๓ก (กรรมการ/กำลังคน กองทุน กิจกรรม) และ ๑ข (ข้อมูล) และ ๓ส (สร้างความร่วมมือ สื่อสาร สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) โดยการดำเนินงาน กา[...]

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

วันที่ 1  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61

ณ ห้องประชุม พล.ร.ต.วิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Create Content