ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและการดูแลผู้ป้วย IMC Stroke

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและการดูแลผู้ป่วย IMC Stroke
ด้วยการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการ จังหวัดสระแก้ว
ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564
 

Create Content