ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดประกอบไปด้วย

1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำหรับ ผอ.รพ. สสอ. และสสจ.)

2. ระดับความสำเร็จในการบรร[...]

Create Content