การประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดและเครือข่ายบริการ  

ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2563

ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก&nb[...]

การประชุมสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อกำหนด Objective และ Key Result

การประชุมสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อกำหนด Objective และ Key Result ที่สอดคล้องกับการดำเนินงาน New Normal ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ทั้ง[...]

การพิจารณางบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด

การพิจารณางบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น

ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

การประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมสิรินธร[...]

Create Content