วาระประชุม คณะทำงานนิเทศงานแบบบูรณาการและเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ สำนักงา

เรื่อง สรุป และถอดบทเรียน การนิเทศงานแบบบูรณาการและเยี่ยมเสริมพลัง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.                &[...]

Create Content