ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PERFORMANCE AGREEMENT : PA) สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดประกอบไปด้วย
1.ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำหรับ ผอ.รพ. สสอ. และสสจ.)
2. ระดับความสำเร็จในการจัดบร[...]

Create Content