การบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว

เอกสารประกอบการประชุมบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 (คปสจ.)

ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Create Content