เอกสารประกอบประชุมคณะทำงานนิเทศงานแบบบูรณาการฯ รอบที่2 ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พล.ร.ต.วิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

เอกสารการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดสระแก้ว

การประชุมผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดสระแก้ว

ครั้งที่ 1/2565  วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม พล.ร.ต.นพ.วิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก[...]

Create Content