การพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดบ้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)

สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 มีมติเห็นชอบให้นำการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

(Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการ มีประสิทธิภาพแล[...]

Create Content