คปสจ.มีนาคม 2559

วาระประชุม คปสจ.มีนาคม 2559

เอกสารหมายเลข 1 สรุปภาพรวม CUP รายงานความก้าวหน้า
เอกสารหมายเลข 2 สรุปประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 3 
เอกสารหมายเลข 3 ภาวะวิกฤติ CFO เดือน ก.พ..59  คปสจ  31 มี.ค.25[...]

Create Content