แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 และ เอกสารประกอบการจัดทำแผนฯ

สามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน วันที่ 10 และ 24 สิงหาคม 2561 เพิ่มเติมได้ที่

ยุทธศาสตร์ชาติ - ภาคกลาง - กลุ่มจังหวัด - จังหวัด https://goo.gl/EQX8k5

ยุทธศาสตร์ชาติด้านสุขภาพ https://goo.gl/eJeQeu

[...]

Create Content