แบบฟอร์มบันทึกผลการ Audit เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ออนไลน์

ดูรายชื่อเวชระเบียนที่ต้องนำมา Audit ของแต่ละสถานพยาบาลได้ที่นี่ => [รายชื่อเวชระเบียน]

ใช้แบบฟอร์มตาม Link ด้านล่างนี้ในการบันทึกคะ[...]

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ

Create Content