เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (กบห.) ครั้งที่ 15/2559 15มิ.ย.59

1.วาระประชุม

2.รายงานการประชุมกบห.ครั้งที่14/2559

3.สรุปงบ

4.แผน20ปี

5.โรคไข้เลือดออก

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (กบห.) ครั้งที่ 14/2559

วาระประชุมกบห.ครั้งที่14/2559

เอกสารหมายเลข1รายงานการประชุมครั้งที่13/2559

เอกสารหมายเลข2.1-2.3 ตัวชี้วัด

เอกสารหายเลข3รายงานแผนงานโครงการ

เอกสารหมายเลข4.1-4.2สรุปการประชุมคปสอ.

เอกสารหมายเลข5[...]

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (กบห.) ครั้งที่ 13/2559

ประชุมวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Create Content