ตัดข้อมูลจำนวนเด็ก 9, 18, 30 42 เดือน

Update Delete

ID1
Parent ID1
Table Namerep_child_cal_age
Titleตัดข้อมูลจำนวนเด็ก 9, 18, 30 42 เดือน
Description
Script#SQL_OPTIONS#
PROVIDERS=1
PROVIDER1=43STD
PROVIDER1_VALIDATE_TABLES=accident,admission,anc,appointment
SCRIPT_FLOW=SQL
#SQL_OPTIONS#

#PROVIDER1_SQL#
SET @provcode = :provcode;
SET @rep_year = :rep_year;
SET @hoscode = :hoscode;
SET @hosname = :hosname;
SET @hostype = :hostype;
SET @address = :address;
SET @subdistcode = :subdistcode;
SET @distcode = :distcode;
SET @level_service = :level_service;SELECT
person.HOSPCODE AS hospcode,
CONCAT(chospital.provcode,chospital.distcode,chospital.subdistcode,chospital.mu) as areacode,
DATE_FORMAT(DATE(person.BIRTH + INTERVAL 9 MONTH),'%Y%m') 9month_target,
DATE_FORMAT(DATE(person.BIRTH + INTERVAL 18 MONTH),'%Y%m') 18month_target,
DATE_FORMAT(DATE(person.BIRTH + INTERVAL 30 MONTH),'%Y%m') 30month_target,
DATE_FORMAT(DATE(person.BIRTH + INTERVAL 42 MONTH),'%Y%m') 42month_target,
COUNT(DISTINCT person.HOSPCODE, person.PID) child_count
FROM
person
LEFT JOIN chospital ON person.HOSPCODE = chospital.hoscode
WHERE
person.BIRTH > DATE_FORMAT(DATE(NOW() - INTERVAL 4 YEAR),'%Y-%m-01') AND
person.TYPEAREA IN ('1','3') AND
person.`NATION` = '099' AND
person.`DISCHARGE` = '9' AND
chospital.`provcode` = @provcode
GROUP BY
person.HOSPCODE,
DATE_FORMAT(DATE(person.BIRTH),'%Y-%m-01');

#PROVIDER1_SQL#
Script Cron
Force Script Cron0
Active1
Client Office Type
Create Date2015-06-04 16:49:10
Last Update2015-06-10 05:00:13