เอกสารทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569)


ทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพระบบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569)  และจัดทำคำขอจัดตั้ง ปรับระดับ และขยายเตียงหน่วยบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments