เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมการจัดทำแผนฯได้ที่
http://team.sko.moph.go.th/content/view/?id=394&ContentSearch%5Bcat_id%5D=2

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments