การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข


กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 12 ธ.ค.61 ณ โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในสังกัด
ผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง ที่มีการจ้างงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและแสดงเจตนาในการขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงฯ และ
2. มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานกระทรวงโดยตำแหน่งและลักษณะงานเดิมตรงกับตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ขอประเมิน

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments